Tytuł Przedmiotu: Prawo ochrony środowiska – monitoring i konflikty
Wykładowca Dr Leszek Karski
Rodzaj zajęć Wykład
Skrócony opis Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi monitoringu środowiska oraz sporów w obszarze środowiskowym.

Założenia: Ramy ochrony środowiska wyznacza państwo przez instrumenty o różnym charakterze. W demokratycznym państwie prawa podstawą działań w obszarze zadań publicznych jest prawo. System prawny jest zatem niezmiernie istotnym czynnikiem w obszarze ochrony środowiska. Wśród przepisów i norm odnoszących się do ochrony środowiska szczególna rola przypada monitoringowi. Natomiast jedną z podstawowych funkcji prawa ochrony środowiska jest rozwiązywanie sporów.

Literatura 1) Górski  M. i inni (red.), 2014. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

2) Gruszecki K. 2016. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.

3) Nowak M., Dąbrowski B. 2013. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny, CeDeWu, Warszawa.

4) Bar M., Jendrośka J., Tarnacka K. 2002. Prawo do sądu w ochronie środowiska, Wrocław.

Zakres tematów Wykład (10h):

1. Zasady prawa ochrony środowiska dotyczące monitoringu i konfliktów.

2. Dane i informacje o środowisku.

3. Poziom międzynarodowy i UE.

4. Stosowanie metodyki referencyjnej – porównywalność.

5. Państwowy monitoring środowiska – cel, zakres, organy.

6. Krajowy Rejestr Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń.

7. Dostęp do informacji środowiskowej.

8. Spory – konflikt wartości i konflikt interesów.

9. Negocjacje, mediacje i arbitraż.

10. Spory w procesie administracyjnym.

11. Spory w procesie cywilnym i karnym.