Tytuł Przedmiotu: Wprowadzenie do mediacji
Wykładowca Dr Maciej Ciechomski
Rodzaj zajęć Ćwiczenia
Skrócony opis Zajęcia przybliżają ideę mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów opartego na dialogu. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z obszarami zastosowań praktycznych (szczególnie w obszarze mediacji gospodarczych i społecznych), zasadami mediacji, przebiegiem procesu, podstawowymi technikami pracy mediatora.

W ramach zajęć przewidziany jest także udział w symulacjach mediacji.

Literatura 1) Argyle M. 1991. Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN. Warszawa.

2) Chełpa S., Witkowski T. 1999. Psychologia konfliktów. Oficyna Wyd. UNUS, Warszawa.

3) Czwartosz Z., Dobiejska E., Gnys A., Gójska A., Grudziecka M., Jezierski C., Kowalska K., Rękas A. 2010. Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne. Publikacja pobrana ze strony: ms.gov.pl/pl/dzilalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki

4) Gmurzyńska E., Morek R. (red.). 2014 Mediacja. Teoria i praktyka. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

5) Moore Ch. W. 2009. Mediacje. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

6) Tabernacka M. 2009. Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

Zakres tematów Ćwiczenia (12 h):

1. Psychologia konfliktów – źródła konfliktów, obszary konfliktów, dynamika sporów, mechanizmy eskalacji, style radzenia sobie z konfliktem, korzyści z konfliktów.

2. Stereotypy i uprzedzenia – zniekształcenia poznawcze a proces eskalacji konfliktów.

2. Metody rozwiązywania konfliktów, rola trzeciej strony w rozwiązywaniu sporów.

3.  Diagnoza konfliktu: identyfikacja stron sporu, interesy stron, potrzeby i potencjalne sposoby ich realizacji.

4.  Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność).

5. Przygotowanie do mediacji w pięciu krokach (zebranie informacji, określenie celów, plan mediacji, logistyka, analiza przebiegu mediacji).

6. Etapy mediacji (przygotowanie, spotkania wstępne, monolog mediatora, sesja wspólna, spotkania na osobności, osiąganie porozumienia, spisywanie ugody).