Tytuł Przedmiotu: Praktyczny wymiar edukacji środowiskowej
Wykładowca Dr Marcin Klimski
Rodzaj zajęć Wykład
Skrócony opis Celem ćwiczeń jest ukazanie metodyki (z zakresu edukacji środowiskowej) rozwiązywania konfliktów środowiskowych w oparciu o doświadczenia, obserwację oraz inne metody  pozyskiwania wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym. Założeniem przedmiotu jest ponadto rozbudzanie wśród studentów rozumienia relacji między potrzebami człowieka a możliwościami i dobrem środowiska naturalnego. Przyszły mediator środowiskowy będzie miał możliwość zastosowania wiedzy i umiejętności do rozwiązania przykładowego konfliktu w środowisku społeczno-przyrodniczym.
Literatura 1) Kaniewska M., Klimski M. 2014. Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, Journal of Modern Science 3:475–489.

2) Kistowski M. 2007. Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo, Czasopismo Techniczne 14:249–255.

3) Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Tuszyńska L. 2015. Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli: w perspektywie praktycznej, Wyd. ASP, Warszawa.

4) Kośmicki E.2002/2003. Konflikty społeczne w zakresie ochrony przyrody: podstawowe płaszczyzny konfliktów, Człowiek i Przyroda 15/16:23 –46.

5) Wiatr I., Marczak H. 2004. Edukacja ekologiczna – podstawy działań naprawczych w środowisku, Wyd. PTIE, Lublin.

Zakres tematów Wykład (10h):

1.Wprowadzenie do edukacji środowiskowej – wymiar praktyczny.

2. Od teorii do praktyki edukacji środowiskowej.

3. Edukacja wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego – analiza tekstu z dyskusją.

4. Relacja człowiek – środowisko naturalne. Rola monitoringu środowiska w procesie kształtowania świadomości ekologicznej – dyskusja problemu.

5. Edukator – mediator środowiskowy (studium przypadku w zakresie rozwiązywania przykładowych konfliktów środowiskowych).

6. Podsumowanie materiału. Prezentacje studentów.