Dr Grzegorz Embros
Dr Grzegorz Embros

Dr Grzegorz Embros

Specjalizacja

zarządzanie środowiskiem

Przebieg Pracy zawodowej

 • od 2001, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
 • obsługa USOS na kierunku ochrona środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne) w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW;
 • planista na kierunku ochrona środowiska;
 • opiekun studentów Ochrony Środowiska UKSW;
 • uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego do wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej (a następnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej) na kierunku Ochrona Środowiska i WFCh;
 • praca w zespole działającym przy Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki uczestniczącym w programie European Information Network „Ethics In Medicine and Biotechnology EURETHNET. (5 th. Framework Programme)- Europejska Sieć Informatyczna „Etyka w Medycynie i Biotechnologii (piąty program ramowy UE). Autor pierwszej wersji strony internetowej i internetowej bazy danych bibliograficznych z zakresu bioetyki – www.cecib.uksw.edu.pl;
 • uczestnik projektu “Zmiany Klimatu a Społeczeństwo”.
 • 2015, Cykl zajęć autorskich w ramach zadania 4.36. „WARSZTATY Z EKSPERTEM – Społeczna odpowiedzialność organizacji – dbałość o środowisko i etyka w biznesie”. Zadanie wykonane w ramach, realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, projektu UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”. Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełnione funkcje

 • 2003–2008, Sekretarz Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW.
 • 2004–2005, Starszy Referent ds. Informatycznych w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW.
 • 2005–2008, Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WFCh UKSW.
 • 2006–2007, Instruktor-laborant na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.
 • od 2007, Adiunkt w Katedrze Prawa i Zarządzania.
 • od 2008, Członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.
 • 2010–2012, Członek redakcji czasopisma „Episteme”.
 • 2010–2014, Członek redakcji czasopisma „Studia Ecologiae et Bioethicae”.
 • od 2012, Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • od 2012, Prodziekan ds. studenckich WFCh UKSW.

Nagrody

 • 2011, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 2011, Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 2012, Brązowy krzyż zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki oraz osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

 Wykaz najważniejszych Publikacji (ostatnie 5 lat)

 • Embros G. 2012. Próba systemowego ujęcia człowieka w świecie zagrożonym konsumpcjonizmem. Seminare 32:57-69.
 • Embros G. 2013. Role of procedures in environmental management system. Studia Ecologiae et Bioethicae 11(4):113-128.
 • Embros G. 2014. Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Studia Ecologiae et Bioethicae 12(3):137-162.
 • Embros G. 2016. Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 14(1):101- 127.
 • Embros G. 2016. A Systemic View of  Οἶκος, w: Joshtrom I. Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (eds), Returning  to  the  Οἶκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, pp. 84-101.