Mgr Ilona Skoczeń
Mgr Ilona Skoczeń

Mgr Ilona Skoczeń

Specjalizacja

psychologia rozwoju człowieka

Przebieg wykształcenia

 • od 2012, Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • 2010–2012, Studia magisterskie na kierunku psychologia ogólna i psychodiagnostyka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • 2006–2009, Studia licencjackie na kierunku psychologia w Middlesex University, Londyn, Wielka Brytania.

Przebieg Pracy zawodowej

 • od 2012, Doktorant, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana.
 • 2013–2015, Lektor języka angielskiego, Language Station, Warszawa.
 • 2010–2012, Praktykant, Zespół Szkół w Wyszkowie.
 • 2010–2012, Praktykant, Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Dziecięcy Telefon Zaufania).
 • 2009–2010, Asystent rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

 Pełnione funkcje

 • 2012–2016, Przedstawiciel Doktorantów Instytutu Psychologii UKSW w Wydziałowej Podkomisji Dydaktycznej Studiów Doktoranckich.
 • 2015–2016, Przewodnicząca Sekcji Doktoranckiej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW.
 • 2015–2016, Sekretarz Wydziałowej Rady Doktorantów WFCh UKSW.
 • 2015–2016, Przedstawiciel Doktorantów w Zespole ds. Jakości Kształcenia Studium Języków Obcych UKSW.
 • 2013-2014, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Granty/Badania (najważniejsze)

 • od 2016, Stypendium doktorskie ETIUDA na projekt „Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne  w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji”, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.
 • od 2016, Badania statutowe dla młodych naukowców na projekt „Międzykulturowa analiza modelu relacji wewnątrzrodzinnych Ouda i Welzena (1989)” finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcja: kierownik.
 • od 2015, Grant Harmonia na projekt pt. „System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Funkcja: wykonawca.
 • 2011–2014, Grant Sonata na projekt pt. „Koło wartości w fizyce, chemii i historii osobowości-czyli system wartości na trzech poziomach osobowościowej struktury”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Funkcja: wykonawca.
 • 2011–2012, Grant na projekt pt. „Rozwój kołowej struktury wartości od późnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcja: wykonawca.

Nagrody

 • 2015, Zakwalifikowanie się do programu Emerging Psychologists’ Program ufundowany przez Japońskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Jacobs Foundation.
 • 2016, Uzyskanie travel grantu na udział w „24 Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development”, Wilno (Litwa).
 • 2015, Uzyskanie ERU/EADP-Jacobs Foundation Travel Fellowship na udział w „17th European Conference on Developmental Psychology”, Braga (Portugalia).
 • 2015, Uzyskanie travel grantu na udział w „Regional ISSBD Workshop on cognitive and socio-emotional development across the lifespan”, Genewa (Szwajcaria).
 • 2013–2015, Stypendium rektora UKSW dla najlepszych doktorantów.
 • Stypendium doktoranckie.
 • Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych.
 • 2011–2012, Stypendium rektora UKSW dla najlepszych studentów.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Stypendium m.st Warszawy im. Jana Pawła II.
 • 2010–2011, Stypendium rektora UKSW dla najlepszych studentów.

Wykaz najważniejszych Publikacji (ostatnie 5 lat)

 • Skoczeń I., Rogoza R., Maćkiewicz M., Najderska N., Cieciuch J. 2016. Investigating the Structural Model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. doi: 10.1027/1015-5759/a000344.
 • Skoczeń I., Cieciuch J., Oud J.H.L., Welzen K. 2015. Development and validation of Computerized Family Relation Test CFRT) for children. Frontiers of Psychology 6:1687.
 • Kleśta A., Skoczeń I. 2015. Popularyzacja zachowań proekologicznych w Polsce, w: Terlecka M.K. (red.), Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska. Kształtowanie świadomości ekologicznej (edukacja ekologiczna, etyka ekologiczna) – wybrane problemy, Krosno: Armagraf.
 • Skoczeń I. 2014. Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Realizacja projektu „Jestem EKOprzedszkolakiem” organizowanego przez Koło Naukowe Sozologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w: Terlecka M. (red.), Edukacja ekologiczna. Wybrane zagadnienia. Armagraf, Krosno, 43-53.
 • Skoczeń I. 2014. Wpływ skutków klęski żywiołowej na zdrowie psychiczne człowieka, w: Terlecka M. (red.), Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu. Armagraf, Krosno, 105-113.
 • Skoczeń I., Cieciuch J. 2012. Polish computerized short version of The Nijmegen Family Relation Test (NFRT), in: Rydz E., Musiał D. (eds.), The Psychology of Human Development. Selected Issues. Lublin: KUL, 61-78.
 • Skoczeń I. 2011. O trudnościach w mówieniu, czytaniu i pisaniu – w biuletynach informacyjnych warszawskiego oddziału nr 1 PTD, w: Brejnak W., Wolnicz-Pawłowska E. (red.), Dyslalia w polskiej teorii i praktyce logopedycznej: Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej. Warszawa: UKSW, 161-170.