Prof. Krzysztof Opalinski
Prof. Krzysztof Opalinski

Prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński

Specjalizacja

ekologia, hydrobiologia, bioenergetyka

Przebieg Pracy zawodowej

 • 1968–1974, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, asystent, starszy asystent.
 • 1974–2002, Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym, adiunkt, docent, zastępca dyrektora do spraw naukowych.
 • 1995–2011, Wyższa Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, docent, profesor.
 • 2002–2013, Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym, docent, profesor.
 • od 2007, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor.

Pełnione funkcje

 • 1995–2000, Kierownik Zakładu Bioenergetyki Ekologicznej Instytutu Ekologii PAN.
 • 1995–2000, Kierownik Pracowni Strategii Bioenergetycznych Bezkręgowców Zakładu Bioenergetyki Ekologicznej IE PAN.
 • 1995–2004, Współkierownik (wraz z prof. dr hab. J. Marcinem Węsławskim z IO PAN w Sopocie) międzyinstytutowego zespołu „Bioenergetyka i ekologia plaży” (partnerzy IO PAN w Sopocie i Instytut Ekologii PAN/ CBE PAN w  Dziekanowie).
 • 1996–2002, Zastępca Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Ekologii PAN.
 • 1997–2000, Kierowanie zespołem realizującym polską część międzynarodowego projektu „VISBYPROGRAMMET – Environmental impact of animal breeding, food production and human/veterinarian medicine”. (Visbyprogrammet 390/4968/1997 no 39) Organizatorem programu jest Svenska Institutet (Szwecja).
 • 2000–2002, Kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu Instytutu Ekologii PAN.
 • 2003–2013, Vice-przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Ekologicznych PAN.
 • od 2010, Kierownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Wód na WFCH UKSW.

Uczestnictwo w radach naukowych

 • 1991–2002, Rada Naukowa Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie.
 • 1999–2001, Rada Naukowa Centrum Biologii Morza PAN w Gdyni.
 • 2003-2013, Rada Naukowa Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie.
 • od 1998, Rada Naukowa Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.
 • 1985–2015, Rada Naukowa Zakładu Biologii Antarktyki PAN w Warszawie.
 • 2003–2010, Rada Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
 • 1996–2010, Rada Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
 • od 2007, Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Członkostwo w komitetach naukowych

 • 1985–2015, Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN.
 • 2004–2015, Komitet Ekologii PAN.
 • od 2004, Komitet Badań Morza PAN.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych

 • 2000–2002,  “Polish Journal of Ecology”, przy CBE PAN, Dziekanów.
 • 2003- 2010, „Polish Polar Research”, przy Komitecie Badań Polarnych PAN, Warszawa.
 • 2003- 2006, Electronic “Journal of Polish Agricultural Universities, Seria Biologia”.
 • 2001- 2003, „Polskie Archiwum Hydrobiologii”, IE PAN, Dziekanów.

Członkostwo z wyboru w innych gremiach naukowych

 • 2003–2005, International Advisory Board of the POLMARF (Polish Marine Fishery Science Centre).
 • 2004–2006, Zespół do Spraw Środków Żywienia Zwierząt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jako ekspert z ramienia Ministerstwa Środowiska).
 • 2004–2011, Zespół Dydaktyczny Ekologii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (funkcja przewodniczącego).
 • 2004–2011, Komisja Prac Dyplomowych przy Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Granty/Badania (najważniejsze)

 • 1993, Kierowanie projektem badawczym „Strategie gospodarki energetycznej bezkręgowców arktycznych” (KBN 6 6182 92 03).
 • 1995–2000, Kierowanie Zakładem Bioenergetyki Ekologicznej Instytutu Ekologii PAN.
 • 1995–2000, Kierowanie Pracownią Strategii Bioenergetycznych Bezkręgowców Zakładu Bioenergetyki Ekologicznej IE PAN.
 • 1995–2004, Współkierowanie (wraz z hab. dr hab. J. Marcinem Węsławskim z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie) międzyinstytutowym zespołem „Bioenergetyka i ekologia plaży” (partnerzy: Instytut Oceanologii  PAN w Sopocie i Instytut Ekologii PAN/Centrum Badań Ekologicznych  PAN w Dziekanowie).
 • 1995–1997, Kierowanie tematem badawczym B2/2 „Alokacja energii i adaptacje metaboliczne wybranych poikilotermów” (IE PAN).
 • 1996–2002, Zastępca Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Ekologii PAN.
 • 1997–2000, Kierowanie zespołem realizującym polską część międzynarodowego projektu VISBYPROGRAMMET “Environmental impact of animal breeding , food production and human/veterinarian medicine” (Visbyprogrammet 390/4968/1997 no 39). Organizatorem programu jest Svenska Institutet (Szwecja).
 • 1998, Kierowanie tematem badawczym B2/1 „Strategie gospodarki energetycznej organizmów i układów ekologicznych” (IE PAN).
 • 1999–2000, Kierowanie tematem badawczym B/1 „Różnorodność strategii energetycznych organizmów i układów ekologicznych” (IE PAN).
 • 1999, Kierowanie projektem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Waloryzacja ekosystemów plaż morskich. Aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne” (Program Phare-SCI-TECH II, nr PL9611/99/02-02.52/565).
 • 1999–2001, Kierowanie projektem KBN ”Wpływ antybiotyków paszowych i cytostayków na środowisko. Badania polowe i laboratoryjne” (6 PO-4G 050 160).
 • 2000–2002, Kierowanie Zakładem Ekologii Krajobrazu Instytutu Ekologii PAN.
 • 2001–2002, Kierowanie tematem badawczym A31 „Przepływ materii, energii i informacji wewnątrz krajobrazu” (IE PAN).
 • 2003–2006, Kierowanie polską częścią polsko-belgijskiego programu „Biodiversity, ecology and ecosystem processes in European sandy beaches” (projekt 1.II. w ramach umowy o współpracy miedzy Polską Akademią Nauk i Funduszem Badań Naukowych – Flandria, Belgia, podpisanej w Warszawie 10 grudnia 2003).
 • 2003, Koordynacja i przygotowanie polskiego work package do projektu typu Specific Targent Research Project „Substitutes for antibiotic feed enchancers” (SAFE), zgłoszonego do Szóstego Programu Ramowego UE. Kierownik Projektu Dr A. P. Harrison (Dania), projekt nr FP6-506124. Ocena 4, nie przyznano finansowania.
 • 2005–2008, Kierowanie projektem badawczym „Bioenergetyczny model wewnątrzgatunkowej konkurencji o pokarm w populacji lądowego ślimaka Achatina achatina” (MNiSW Nr N 304 037 31 1241).
 • 2007–2011, Kierowanie projektem badawczym “Przepływ energii przez piaszczyste łachy wiślane” (MNiSW, Nr N 304 03 442 33).
 • 2008–2012, Kierowanie projektem badawczym „Przepływ energii przez piaszczyste ławice i plaże Wisły oraz ich potencjalna rola w rozkładzie  materii organicznej” (MNiSW Nr N N304 347439).
 • 2013, Przygotowanie Task 5. „Assessment of the biocatalytical potential of Wisła riverine sediments” projektu Consilience for Vistula (CONVIS) złożonego do NCN (SYMFONIA, ID 212894, nr 2013/08/W/NZ8/00702).

Nagrody

 • Medal imienia prof. Kazimierza Demela za wybitne zasługi w dziedzinie biologii i ekologii morza.

Wykaz najważniejszych Publikacji (ostatnie 5 lat)

 • Opaliński K.W. 2011. O Wiśle i piasku. Wiadomości Ekologiczne 58:49-61.
 • Opaliński K.W. 2011. X Międzynarodowa konferencja naukowa „Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju” (Warszawa, 29–30 września 2010 r.), Wiadomości Ekologiczne 58:88-92.
 • Opaliński K.W. 2012. W jeziorze Vida żyją bakterie w warunkach, w których nie powinny żyć – www naukawpolsce.pap.pl/aktualności/news (Serwis Polskiej Agencji Prasowej).
 • Opaliński K.W. 2012. Microbial life at -13oC in brine of an ice-sealed Antarctic lake, Proceedings of the National Academy of Sciences, early edition. Studia Ecologiae Bioethicae 10:98-101.
 • Opaliński K.W. 2014. Competition for food in makroplankton animals in the Vistula  Lagoon. Studia Ecologiae Bioethicae 12:127-148.
 • Słodownik P., Opaliński K.W., (2015), Zużycie tlenu przez plażę wislana. Dobra i usługi ekosystemu, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13:98-101.
 • Kotwicki L., Grzelak K., Opalinski K.W., Weslawski J.M.,  (2016), Total benthic oxygen uptake in two Spitsbergen Arctic fjords under different hydrological regimes,  “Oceanologia”.