Tytuł Przedmiotu: Metody monitoringu fauny
Wykładowca Dr Izabella Olejniczak
Rodzaj zajęć Wykład, ćwiczenia
Skrócony opis Zagadnienia bio-różnorodności i stabilności biocenoz są przedmiotem kompleksowych badań ostatnich dziesięcioleci. Intensywność badań wiąże się z działalnością człowieka i niepokojącymi efektami tej działalności. Obserwuje się między innymi zmniejszanie różnorodności gatunkowej zespołów zwierząt, zwłaszcza kręgowych. Związane jest to w dużym stopniu z ubożeniem oraz fragmentacją siedlisk. W tym aspekcie niezwykle istotne jest zachowanie korytarzy ekologicznych, dzięki którym zwierzęta mogą migrować. Badania wykazują, że doliny rzek, zwłaszcza „dzikich” mogą pełnić właśnie taką funkcję. Doskonałym przykładem jest Dolina Środkowej Wisły, obejmująca zarówno obszary niezagospodarowane, jak np. Puszcza Kampinoska, jak i tereny rolnicze czy zurbanizowane, w tym tak duże aglomeracje jak Warszawa. Wpływ starorzeczy, fragmentów nieprzekształtowanego środowiska jest szczególnie widoczny na przykładzie fauny płazów Warszawy.
Literatura 1) Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. PWN, Warszawa.

2) Boniecki P. 1996. Biotope-related factors affecting the occurence of amphibians in the centre of Warsaw, left of the Vistula river. Polish Ecological Studies 22:61–70.

3) Krebs Ch.J. 1996. Ekologia, PWN, Warszawa.

4) Olejniczak I., Boniecki P. 2001. Ochrona płazów Amphibia i gadów Reptilia na Mazowszu, w: Kot H., Dombrowski A. (red.), Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej, MTOF, Warszawa, s. 259–264.

5) Olejniczak I., Górski P., Boniecki P., Romanowski J. 2016. Płazy i gady Parku Skaryszewskiego w Warszawie, w: Romanowski J. (red.), Park Skaryszewski w Warszawie, s. 195–206.

6) Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa.

Dodatkowo:

najnowsze oryginalne prace poświęcone kręgowcom dużych aglomeracji miejskich w powiązaniu z obszarami sąsiadującymi z tymi aglomeracjami – proponowane w trakcie kursu.

Zakres tematów Wykłady (3h):

1.Co to jest biocenoza; struktura biocenozy; co to znaczy różnorodność i stabilność biocenozy? Czy zawsze różnorodność biocenozy wiąże się z jej stabilnością?

2. Strategie ochrony przyrody: gatunkowa czy środowiskowa – może obie? Monitoring – metody.

3.Minikonferencja – bioróżnorodność a strategie ochrony przyrody – prezentacje zaliczeniowe.

Ćwiczenia (6h):

1. Dolina rzeki jako korytarz ekologiczny, na podstawie analizy śladów i tropów.

2.Wpływ stopnia przekształcenia środowiska na faunę płazów, na przykładzie batrachofauny wybranego parku Warszawy.