Nabór na studia

Procedura naboru uczestników studiów podyplomowych opisana jest w Regulaminie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z dnia 23 kwietnia 2009 r. w §3). Zgodnie z  przepisami UKSW:

 • O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.
 • Przyjęcia na studia podyplomowe na Uniwersytecie odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 • Rejestracja kandydatów dokonywana będzie w systemie internetowym UKSW podyplomowe.uksw.edu.pl.
 • Uwaga: Dodatkowa rejestracja na studia odbywa się poprzez stronę https://podyplomowe.uksw.edu.pl w dniach 19-22.12.2017.
 • Informacja o zakwalifikowaniu na studia pojawi się na koncie uczestnika dnia 27 grudnia 2017  r. w systemie rejestracyjnym (podyplomowe.uksw.edu.pl)
  • Do 15 stycznia 2018 zakwalifikowane osoby muszą powinien złożyć komplet dokumentów w sekretariacie studiów. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy)wydrukowane z systemu IRK;
  • jedno zdjęcie ale TYLKO w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK (gdy jest wgrane do IRK to zdjęcie nie jest potrzebne);
  • dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub magisterskich jednolitych (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe – gdy ktoś prześle dokumenty pocztą);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • po potwierdzeniu kwalifikacji na studia dowód wpłaty za cały tok studiów podyplomowy
  • Po zarejestrowaniu w IRK komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Studia Podyplomowe Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych. Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 pok. 211, 01-938 Warszawa lub złożyć osobiście w sekretariacie studiów
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan.
 • Na podstawie decyzji Dziekana wydawana będzie Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych UKSW.

Pobierz kwestionariusz osobowy

pdfdoc

 

 

Koszt studiów

Studia „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” w znacznej części finansowane są przez NFOŚiGW.

Dlatego całościowy koszt studiów wynosi jedynie 685 PLN


Wpłaty za całość studiów należy dokonać do 15 stycznia 2018 r. na konto:

96 1090 1014 0000 0001 3295 0382
UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Tytuł wpłaty: Imię, Nazwisko, studia podyplomowe ‘Monitoring i negocjacje’.


Zakwaterowanie

Ponieważ pragniemy, aby studia obejmowały cały obszar kraju, dlatego proponujemy 10 osobom, które mieszkają powyżej 150 km od Warszawy darmowy pobyt w hotelu nieopodal kampusu UKSW (przy ul. Wóycickiego)!

O przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata pokrywa nocleg podczas zjazdów (piątek-sobota). W przypadku zainteresowania korzystania z noclegu należy dołączyć podanie z uzasadnieniem.