Ogólna charakterystyka studiów

Kierowane do Państwa studia podyplomowe zostały zatytułowane „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”. Chodzi zatem, aby uczestnicy w pierwszej kolejności zapoznali się z najnowszymi technologiami pozyskiwania danych o stanie środowiska, a następnie potrafili pozyskaną wiedzę empiryczną wykorzystać w mediacjach w sytuacjach konfliktowych, powstałych na podłożu ochrony środowiska. Celem strategicznym naszych studiów jest wyposażenie „mediatora ekologicznego” w niezbędną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych. Osoba, która ukończy proponowane przez nas studia z jednej strony pozna najnowsze technologie dzięki którym badamy stan środowiska, a z drugiej strony nabędzie umiejętności mediacyjno-negocjacyjne.

Dzięki wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii zbierania danych środowiskowych uczestnicy nabywają teoretyczną i praktyczną wiedzę odnośnie sposobów pozyskiwania podstawowych informacji o stanie gleby, wody, powietrza oraz świata ożywionego. Natomiast wiedza i praktyka dotycząca sposobów mediacyjnych i negocjacyjnych pozwoli uczestnikowi studiów profesjonalnie angażować się w powstałe konflikty i sprawnie je rozwiązywać.

Oprócz wymienionych powyżej umiejętności uczestnik naszych studiów zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi i chronionymi oraz prawa i zarządzania środowiskiem, co ma pomóc w sprawnym podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto istotnym elementem studiów jest blok z zakresu edukacji ekologicznej, który pomaga pogłębić wiedzę z zakresu różnych form zwiększania świadomości ekologicznej.


 Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Maksymalna liczba uczestników studiów podyplomowych to 30 osób.


Ogólna charakterystyka studiów

 1. Studia trwać będą 12 miesięcy, nowy cykl kształcenia rozpoczyna się w lutym. W każdym cyklu studiów przewidujemy 16 zjazdów (piątkowo-sobotnich)
 2. Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 252 godz., z czego:
 • 80 godz. prowadzonych będzie w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW,
 • 61 godz. prowadzonych będzie w formie treningów i warsztatów,
 • 61 godz. w formie wykładów.

 

Studia składają się z dwóch dużych bloków tematycznych.

Pierwszy blok obejmuje przedmioty z obszaru technologii zbierania danych o środowisku. Drugi blok dotyczy mediacji w rozwiązywaniu konfliktów społecznych na tle ochrony środowiska.

W bloku pierwszym proponujemy zajęcia dotyczące:

 • monitoringu stanu glebowego,
 • monitoringu atmosfery oraz wód płynących,
 • metod monitoringu fauny oraz sposobów czynnej ochrony gatunkowej,
 • metod monitoringu zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych.

Każde zajęcia obejmują krótką część wykładową oraz zasadniczą ćwiczeniową. Ćwiczenia prowadzone będą w grupach 15 osobowych w laboratoriach specjalistycznych (toksykologii, biologii behawioralnej, ekologii gleby, antropologii biologicznej). Ponadto zaplanowane są zajęcia terenowe oraz wyjazdy studyjne.

Drugi blok zajęciowy obejmuje przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami negocjacyjnymi:

 • techniki rozwiązywania problemów w komunikacji,
 • mediacji gospodarczych i ekologicznych,
 • negocjacji z elementami teorii i decyzji.

Zajęcia te mają charakter zarówno wykładowy, jak i treningowy. W bloku tym umieściliśmy również zagadnienia dotyczące zarządzania środowiskiem w strategii systemowej, prawa ochrony środowiska, czy edukacji wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego.