W kartach przedmiotów poznasz: rodzaj prowadzonych zajęć, ich opis, tematy poszczególnych zajęć, literaturę tematu oraz liczbę godzin przewidzianą na zajęcia.

Aby wybrać odpowiednią kartę kliknij w temat interesujących Cię zajęć:

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych „ Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych” prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Instytut Ekologii i Bioetyki)

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych
Poziom kształcenia Studia podyplomowe
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Absolwenta
Obszar/y kształcenia* Obszar: nauk przyrodniczych (50%), nauk społecznych (30%), nauk humanistycznych (20%)
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Dziedziny: nauk biologicznych, nauk społecznych, nauk humanistycznychDyscypliny: ochrona środowiska, psychologia, filozofia
Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Studia podyplomowe umożliwiają poszerzenie kompetencji absolwentów ochrony środowiska i psychologii, pozwalając im pogłębić wiedzę w zakresie mediacji negocjacji środowiskowych oraz technologii zbierania danych środowiskowych.
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego 30
Symbol Efekt kształcenia dla absolwenta Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk biologicznych, humanistycznych i społecznych
Wiedza
MŚIM_W01 opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie
MŚIM_W02 charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności biologicznej i wzajemne oddziaływania organizmów na środowisko
MŚIM_W03 zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi
MŚIM_W04 wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z obszaru nauk przyrodniczych oraz rozwoju tych dyscyplin i stosowanych w nich metod badawczych
MŚIM_W05 identyfikuje, klasyfikuje i analizuje zagrożenia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska; zna i używa podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania zanieczyszczeń środowiska
MŚIM_W06 zna podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody
MŚIM_W07 zna i rozumie problemy etycznezwiązane z rozwojem nauki i cywilizacji życia człowieka
MŚIM_W08 wie, jak tworzyć programy nauczania z zakresu edukacji środowiskowej
MŚIM_W09 wie, jak powinien wyglądać proces negocjacji i mediacji w przypadku konfliktów ekologicznych
Umiejętności
MŚIM_U01 dokonuje pomiarów i wyznacza wartości oraz ocenia wiarygodność podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych
MŚIM_U02 korzysta z informacji źródłowych w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) oraz prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł
MŚIM_U03 przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie i laboratorium pod kierunkiem opiekuna
MŚIM_U04 interpretuje obserwacje oraz pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski
MŚIM_U05 stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń oparte na logicznych przesłankach
MŚIM_U06 potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie innych specjalistów podejmować działania na rzecz ochrony środowiska
MŚIM_U07 Potrafi zaproponować ramowy programy z zakresu edukacji środowiskowej (formalnej i nieformalnej)  
MŚIM_U08 potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu etyki w działalności związanej z ochroną środowiska; rozpoznaje problemy etyczne, przewiduje skutki nieetycznych działań
Kompetencje społeczne
MŚIM_K01 zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
MŚIM_K02 jest zainteresowany promocją zasad ochrony środowiska oraz docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej
MŚIM_K03 potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role
MŚIM_K04 wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska
MŚIM_K05 rozumie wagę odpowiedzialności za przeprowadzaną ocenę stanu środowiska
MŚIM_K06 wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi oraz konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej

 

Forma zaliczenia studiów:

W toku studiów przewidziane są dwa testy sprawdzające (24.06.2017 i 9.12.2017). Test te obejmować będą treści wykładane w każdym semestrze.