Nazwa przedmiotu: Technologie i systemy przyjazne środowisku
Wykładowca: Dr hab. A. Kulczycki
Rodzaj zajęć Wykład
Skrócony opis: Wykład:

Rozwój cywilizacyjny uzależnił człowieka od przemysłu i transportu, co powoduje coraz silniejszą

degradację środowiska naturalnego; uświadomienie bezpośrednich zagrożeń dla człowieka z powodu

degradacji środowiska jest przyczyną wdrażania nowych technologii przyjaznych dla środowiska oraz

technologii usuwania skutków degradacji środowiska spowodowanych stosowaniem starszych

technologii.

Cel wykładu: prezentacja wybranych zagadnień z obszaru technologii w sektorze energetyki i transportu oraz gospodarki odpadami.

Ćwiczenia: poznanie – teoretyczno-praktyczne – wybranych zmian osteologiczno-odontologicznych człowieka, mogących świadczyć o zmianach środowiskowych. Ćwiczenia prowadzone są na materiale osteologicznym i odontologicznym.

Literatura: Wykład:

1.Merkisz J. 1998. Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.

2.Baczewski K., Kałdoński T., 2005. Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.

3.Lewitowicz J. 2001. Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa.

4.Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS);

4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywy Rady 85/337/WE, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (tzw. dyrektywa CCS);

5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa OZE).

6.Bilgen S. 2014. Structure and environmental impact of global energy consumption, Renewable and Sustainable Energy Reviews 38, 890–902

Ćwiczenia:

1.Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., 2007. Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

2.Kowalski Z., Kulczycka J., 2005. Ocena cyklu życia LCA jako podstawowy czynnik oceny czystszych produkcji;  Odzysk odpadów – technologie i możliwości; Wyd. IGSMiE PAN, 23-33.

Zakres tematów: Liczba godzin zajęć: 15h

Wykład:

1.Rozwój ludzkości a konsumpcja energii i skutki w środowisku naturalnym.

2. Bezemisyjne i niskoemisyjne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła/chłodu.

3.  Niskoemisyjne technologie wytwarzania   paliw dla środków transportu.

4. Technologie recyklingu odpadów, w tym technologie recyklingu energetycznego.

5. Technologie usuwania skutków degradacji elementów środowiska (wody, gleba).

Ćwiczenia:

1. Symulacja zachowań  poszczególnych ludzi i społeczeństw w warunkach długotrwałego braku dostaw energii elektrycznej.

2. Łańcuch życia produktu oraz LCA.

3. Zwiedzanie wybranego zakładu gospodarki odpadami lub komputerowa wizualizacja wybranej technologii bioenergetycznej.